Hankintapolitiikan soveltaminen

Määriteltyä hankintapolitiikkaa sovellamme kaikissa Arkta-konsernin yhtiöissä.

Hankinnan toimintatapa ja tavoitteet

 • hankintamme toimii tehokkaasti ja vastuullisesti
 • hankinnan toiminnan perustana ovat konsernimme arvot ja eettiset periaatteet sekä niiden pohjalta syntyvä vastuullinen toiminta
 • hankinnan tavoitteena on omalta osaltaan mahdollistaa konsernin tytäryhtiöiden kannattava liiketoiminta ja niille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
 • hankinnat teemme aina suunnitelmallisesti ja riittävin resurssein
 • varmistamme hankintaosaamisemme hankinnan tekijöiden ammattitaidon jatkuvalla ylläpidolla ja vahvistamisella

 

Teemme vastuullisia hankintoja

 • huomioimme hankinnoissamme sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun periaatteet
 • hankintoja tehdessämme pyrimme korostamaan tuotteiden ja palveluiden energiatehokkuutta parantavia ominaisuuksia sekä pyrimme analysoimaan kattavasti hankintojen elinkaarivaikutukset ja -kustannukset
 • pyrimme edistämään siirtymistä kohti hiilineutraalisuutta ja suosimme elinkaaren päättymisen jälkeen uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä tuotteita
 • priorisoimme kaikessa toiminnassamme työturvallisuusasiat ja edellytämme yhteistyökumppaneiltamme samaa
 • noudatamme lakeja ja asetuksia ja toimimme aktiivisesti harmaata taloutta ehkäisevästi
 • emme osallistu korruptioon emmekä hyväksy sitä missään muodossa, emme ota tai tarjoa lahjoja, matkoja tai muita etuja, joita ei voi pitää kohtuullisina ja tavanomaiseenvieraanvaraisuuteen kuuluvina tai jotka voivat johtaa eturistiriitaan
 • hankinnoissa emme ota hallitsemattomia aineettomia, aineellisia tai taloudellisiakaan riskejä

 

Toimittajayhteistyö ja sen edellytykset

 • valitsemme kanssamme työskentelemään luotettavat, vastuulliset ja ammattitaitoiset yhteistyökumppanit. Selvitämme aina yhteistyökumppanien ja alihankkijoiden taustat
 • tavoittelemme pitkäaikaisia kumppanuussuhteita yritysten kanssa, jotka jakavat vastuullisuusperiaatteemme ja toimintatapamme kestävän kehityksen, eettisten periaatteiden ja jatkuvan parantamisen suhteen
 • toimimme yhteistyökumppaneidemme kanssa aina rehellisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi pyrkien luomaan edellytykset molemminpuoliselle menestykselle
 • olemme luotettava kumppani ja torjumme harmaata taloutta edistäen yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista

Viittaukset tekstissä

Eettiset periaatteet: Arktan eettinen käsikirja

Vastuullisuusperiaatteet: Arktan vastuullisuusohjelma 2022-2025